Faggruppen i Smeller

Styret har fått tilsendt en rapport fra fagkomiteen hvor de informerer om arbeidet så langt.
Her følger direkte melding fra faggruppen:

Faggruppen i Smeller har hatt 10 møter hittil etter oppstart av komiteen 6 oktober. Vi har jobbet med de større spørsmålene rundt ID lukt, utvikling av Smeller, rekruttering, åpne opp til at flere blir med på konkurranser, samt at det blir enklere å gjennomført flere konkurranser. Vi vil at Smeller skal favne flere søksekvispasjer, og vi ønsker å tilfredsstille både de som vil jobbe med match to sample, og også de som vil utvikle hundenes søksforståelse generelt. Pga av dette har vi valgt å gå for to ulike klasser innenfor Smellersporten.

Faggruppen ønsker å gå bort ifra ID lukt som emne. Selve begrepet retter seg mot den biologiske faktoren som er unik for hvert enkelt menneske. Derfor har det ikke egentlig til nå vært gjort noen form for match to sample på “ID” i begrepets rette forstand, men heller på ukjente og standardiserte lukter som for eks. parfymer, såper og andre påvirkende miljøfaktorer.

For å kunne trene søk på Id lukt, samt kontrollere validitet rundt øvelsen kreves renslighet og rutiner på linje med arbeid i laboratorium. Vi ser derfor at det blir for vanskelig for arrangører å gjennomføre.
Derfor er det mer fornuftig å standardisere hvilke lukter som skal søkes etter i match to sample.
I tillegg til Match to sample på standardiserte lukter ønsker vi å innføre en klasse/gren innen sporten som fokuserer mer på “operative” søksoppgaver med Kong som luktemne.
Her er meningen at hund og fører skal jobbe sammen som en ekvipasje hvor «hundefører skal være hjernen og hunden nesen». I denne klassen vil det være lov å arbeide tettere på hunden for å løse oppgavene på best mulig måte.

Faggruppen vil presentere sitt forslag til regelverk til medlemmene våren 2021».

Styret har mottatt forslag til personer som skal utgjøre fagkomiteen for utvikling av hundesporten Smeller fra klasse 1 – Elite. Fagkomiteen skal se på en helhetlig utvikling for alle klasser samt regelverk.
Medlemmene i komiteen er foreslått av medlemmer i NSK. 3 av de foreslåtte var ikke kjent med nominasjonen og takket nei da Styret sjekket at kriteriene for innsending av forslaget var fulgt; den nominerte måtte være kjent med at den var foreslått og sagt ja. Vi står igjen med 6 komitèmedlemmer:
– Jonas Riise Johansen
– Eva Lynn Karstensen
– Hege Line Løwer
– Merete Evensen
– Grethe Løken
– Anette Buind Nordby

Siden fagkomiteen ikke overstiger maksantallet (9) for antall medlemmer i komiteen, anser vi det som ikke nødvendig å foreta en ytterligere avstemming. Alle foreslåtte kandidater går derfor inn i komiteens virke fra 01.10.2020.
Vi ser frem til komiteens arbeid og håper de raskt kommer i gang med forslag som bringer sporten videre.

Søk i bane